Radikal ne demek?

tarafından
147
Radikal ne demek?

Radikal yani köktencilik kavramı insan yaşamını ilgilendiren her alanı kapsayabilecek bir nitelik taşır. Radikal ne demek? Radikal kavramını hangi alanlarda kullanabiliriz? Bu ve benzeri sorularınıza cevap arıyorsanız hazırladığımız makalede detaylı bir inceleme ile karşılaşacaksınız. Merak ettiğiniz tüm sorularınızın yanıtlarına ulaşmak için yazımızı dikkatli bir biçimde okumanızı tavsiye ederiz.

Radikal kelimesi insan hayatını ilgilendiren her konuda köklü değişiklikler yapıldığında bu durumu ifade etmek için kullanılır. Bilimsel alanda, siyasi konularda ya da dini ilgilendiren sahada var olan mevcut düzenin dışında ve eskisinden tamamen farklı bir değişiklik yapılmak istendiğinde bu davranış radikal bir yaklaşım olarak değerlendirilir.

Bu değişiklik yapma eğilimi kurulu düzeni kökten değiştirme ve yeni bir düzen yaratma amacı güdeceğinden radikal bir tavır olacaktır. Radikal değişimler yaşam biçimlerinin yeniden şekillenmesinden iktisadi ve sosyal alanlara kadar insanı ilgilendiren her alanda söz konusu olabilir.

Radikal kavramının köktenci kelimesinde karşılık bulması yüzeysel olmayan ve konunun en derinine etki eden yapısı nedeniyledir. Radikal kavramı açıklanırken eskinin tamamen reddedilmesi ve kökten değişiklik yapılması fikri söz konusudur.

  • Dini, siyasi ve toplumsal yönden aşırı davranışların tanımlanmasında radikal kavramı kullanılır
  • Radikal yaklaşımın kapsamında bağnazlık derecesinde bir konuda davranış geliştirmek de yer alır.

Radikal kavramının kullanıldığı alanlardan biri de siyasetle ilgili olan radikal demokrasi kavramıdır. Bunun dışında dinsel, ekonomik alanlarda da sıklıkla radikal kavramını içeren yaklaşımlarla karşılaşılmaktadır. Radikal kelimesinin tam anlamıyla anlaşılabilmesi için sözcük anlamı dahilinde hangi konuların başlığında kullanıldığını görmek kelimenin anlamının kavranabilmesi açısından daha açıklayıcı olacaktır.

Radikal Demokrasi

Radikal demokrasi kavramı içinde pek çok farklılıklar bulunan toplumları bir arada yaşatmak için düşünülmüş bir formül olarak geliştirilmiştir. 21.yüzyılın önemli bir sorunu olarak görülen karma toplum yapılarında çatışma ve gerilim kaçınılmaz olması durumunda radikal demokrasi modeli öne çıkar. Karma toplum yapılarından oluşan coğrafyalar için radikal demokrasi kavramı sorunları çözümleyici bir unsur olarak değerlendirilir. J.J.Rousseau radikal demokrasi alanında öncü bir düşünür olarak kabul edilir.

Radikal demokrasinin amacı günümüzde farklılık gösteren demokrasi ihtiyaçlarını karşılamaktır.

Radikal demokrasi alanında çalışma yapan kuramcılar liberal demokrasi kuramını eleştirirler. Radikal demokrasi kuramını savunan kuramcılar müzakereci demokrasi modelini ve çekişmeci çoğulcu demokrasi modelini savunurlar.

Müzakereci Yaklaşım

  • Habermas bir düşünür olarak müzakereci (sorgulayıcı) demokrasinin en önemli temsilcisi olarak değerlendirilir. Habermas’a göre karşılaşılan problemlerin çözümünde diyalog yolu kullanıldığında problemler çözümlenecektir. Düşünürün bakış açısında farklılıkların diyaloğu önemli bir yer tutar.

Çekişmeci Yaklaşım

  • Bu yaklaşımı ortaya koyan düşünürler Mouffe ve Laclau’dur. Yaklaşım; farklılık, çekişme ve çelişki kavramlarıyla kendini ifade eder. Kamusal alan için demokrasinin olmazsa olmazı olarak çatışma ve gerilimi kabul eder.

Radikal yaklaşımlar siyasi açıdan değerlendirildiğinde toplumsal düzeni kökünden değiştirmeye çalışmak için reformlar üretmek şeklinde tanımlanabilir.

Ekonomik alanda radikal yaklaşımlar var olan mevcut ekonomik düzeni ortadan kaldırmaya yönelik olup köktenci yaklaşımlarla yeni bir ekonomik düzen kurmayı hedefler.

Sosyal yaşamda radikal kararlar, mevcut sosyal yaşam biçimlerini kökünden değiştirerek yeni bir toplumsal düzen oluşturmaya yönelik hareketleri kapsar.

Dinsel açıdan radikal kararlar, toplumun o ana kadar uyguladığı dini kural ve kaidelerde köklü bir değişiklik yapmaya yönelik olup yeni bir dini düzeni oluşturmayı hedefler.

Radikal kararlar alınırken bu toplumsal bir konuyu ilgilendiriyorsa kararı alan kişi ya da grupların inisiyatifi ve istekleri ön planda olacaktır.

Radikal kavramını açıklamak için sadece kelime anlamı olan köktenciliği belirtmek yeterli olmayacaktır. Radikal ne demek? Radikal kavramının kapsamı hangi alanlar dahilindedir? Soruları da cevaplandığı takdirde köktencilik kelimesi detaylı bir şekilde açıklanabilir.