Özel sektör tahvil ihracına teminat yöneticisi geldi

tarafından
42
Özel sektör tahvil ihracına teminat yöneticisi geldi

Ana para piyasası araçlarının teminatlı ihracatında; verilecek teminatlar, teminatı yönetecek firmalar ve temerrüt halinde teminatın nakde çevrilme koşullarını düzenleyen esaslar belirlendi.

Ana para Piyasası Kurulu’nun (SPK), Ana para Piyasası Araçlarının Teminatlı İhracına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Bildiri’i, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bildiri ile ana para piyasası araçlarının teminatlı ihracı, teminata mevzu varlıkların nitelikleri, teminat yönetim sözleşmesinde bulunması ihtiyaç duyulan asgari hususlar, teminat yöneticisinin hak ve yükümlülüklerinin yanı sıra temerrüt halinde teminatın paraya çevrilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

ÖN ŞART OLMAKSIZIN TEMİNATLAR SATILABİLECEK

SPK’dan tebliğe ilişkin meydana getirilen duyuruya gore, bildiri ile ana para piyasası araçları, bu araçlardan doğan yükümlülüklerin vadesinde yerine getirilmesini teminen kurulun uygun göreceği varlıklarla teminat altına alınabilecek.

Bu kapsamda, teminata mevzu varlıkların mülkiyeti, teminat olarak genel gizleme yetkisine haiz yatırım kuruluşu niteliğini haiz teminat yöneticisine devredilebilecek yada bu varlıklar üstünde teminat yöneticisi lehine sınırı olan ayni hak tesis edilebilecek.

Temerrüt halinde ya da kanun yada sözleşme hükümlerinde öngörülen sebeplerle teminattan alacağın karşılanması söz mevzusu olduğunda, teminat yöneticisi herhangi bir ön şartı yerine getirmeden teminata mevzu varlıkları satıp bedellerini yatırımcılar içinde paylaştırabilecek.

Bu hükümle, yurt haricinde ana para piyasalarında geniş bir uygulama alanı kabul eden teminat yöneticisi kurumunun, yurt içinde de ana para piyasasına kazandırılması ve buna ilişkin genel esasların belirlenmesi amaçlanıyor.

Mevcut uygulamada ana para piyasası araçları ihracında geri ödemenin teminatı olarak rehin tesis edilmesi mümkün kılınırken, temerrüt durumunda rehnedilen varlıkların paraya çevrilmesi ve hak sahiplerine ödenmesi uzun vakit alabiliyor.

Meydana getirilen düzenleme ile mevcut uygulamadan değişik olarak yatırımcıların alacaklarının süratli bir halde tahsiline olanak verilmesi öngörülüyor. Böylelikle ihraççıların, daha kolay ve düşük maliyetle borç temin edebilmesi planlanıyor.

TEMİNATLI İHRAÇ, İHRAÇÇININ İSTEĞİNE BAĞLI OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEK

Duyuruya gore, uygulamanın ilk aşamasında yalnızca borçlanma araçları ve kurulca uygun görülecek öteki ana para piyasası araçları teminatlı ihraç edilebilecek.

Teminat yöneticisi, ana para piyasası mevzuatı uyarınca genel gizleme yetkisini haiz yatırım kuruluşlarından kurulca onaylanarak duyuru edilenler olacak.

Tebliğin teminatlı ihraç ve müracaat sürecine ilişkin maddesi uyarınca, teminatlı ihraç, ihraççının isteğine bağlı olarak gerçekleştirilebilecek. Teminat tutarına ilişkin sınırlayıcı bir belirleme yapılmazken kurul, teminata mevzu varlıkların devir tarihindeki değerinin, ihraç edilecek ana para piyasası araçlarından doğan ödeme yükümlülüklerinin devir zamanı itibarıyla hesaplanan tutarına eşit ya da bu tutardan yüksek olmasını isteyebilecek.

Teminata mevzu varlıkların neler olabileceği ve niteliklerinin belirlendiği tebliğde, bu varlıklar için değerleme zorunluluğu öngörülmedi. Bu aşamada kurul, ihraççılardan teminata mevzu varlıkların çeşitlendirilmesini ve değiştirilmesini talep etmeye, söz mevzusu varlıkların hangi oranda teminat olarak kabul edilebileceğini belirlemeye, teminata mevzu varlıkların tertipli yada arızi olarak tekrardan değerlenmesini talep etmeye yetkili kılındı.

TEMİNAT KONUSU VARLIKLARIN, ÖDEME YÜKÜMLÜLÜKLERİ KADARI PARAYA ÇEVRİLECEK

Tebliğin teminat yönetim sözleşmesi ve asgari unsurlarına ilişkin maddelerde, ihraççı ile teminat yöneticisi içinde yazılı şekilde akdedilecek teminat yönetim sözleşmesinin asgari içinde ne olduğu belirlendi.

Temerrüt ve temerrüdün neticeleri bölümünde söz mevzusu kavramın tanımına yer verilirken, teminat yönetim sözleşmesinde ihraççının temerrüdü dışındaki hallerde de alacağın teminattan karşılanabileceği durumlar kararlaştırıldı.

Ek olarak, temerrüt yada temerrütle aynı sonucu doğuran öteki hallerin meydana gelmesi durumunda varlıkların paraya çevrilmesi sürecine ilişkin belirlemeler de yapılmış oldu.

Buna gore; teminat mevzusu varlıkların, ihraççının ödeme yükümlülüklerini karşılayacak tutardaki kısmı paraya çevrilecek. Elde edilmiş tutarın yatırımcıların tamamının alacaklarını karşılamaya yetmediği takdirde, teminat yöneticisi tarafınca yatırımcılara oransal olarak ödeme yapılacak.

Bildiri ile teminatlı ihraç kapsamında ihraççının hak ve yükümlülükleri belirlenirken, teminat yönetim sözleşmesinin sona ermesi durumuna da açıklık getirildi. Öte taraftan teminat yöneticisinin bağımsızlık kriterleri ve taşıması ihtiyaç duyulan nitelikler düzenlendi.