Kuram ne demek?

tarafından
138
Kuram ne demek?

Kuram kelimesi Latince’de inceleme, tetkik etme, dikkatlice bakma gibi anlamlara gelen bir sözcüktür. Arapça nazariye kelimesi de teori ile eş anlamlı bir sözcüktür. Teori, nazariye ve günümüzde kuram sözcükleri aynı anlama karşılık gelirler ve birbirlerinin yerine kullanılırlar. Sözcük olarak bu biçimde kullanılan kuram ne demek? Kuram kavramı ve felsefenin ilişkisi nedir? Felsefe tarihindeki kuram biçimleri nelerdir? Siz de bu soruların yanıtını merak ediyorsanız tüm cevapları yazımızın içeriğinde bulabilirsiniz.

Felsefe bilimi ve kuramlar birbirini tamamlayan unsurlardır. Felsefenin kendisini ifade edişi kuramlar aracılığı ile olmaktadır. Felsefe alanında fikir üreten her filozofun farklı bir bakış açısı vardır. Bu durumda da her filozofun farklı kuramları olacaktır.

Kuram, belirli bir konu etrafında beliren görüş ve düşüncelerin tamamı olarak adlandırılır. Bilgi olarak soyuttur ve gözleme dayanır. Ana amacı neden sorusuna yanıt bulmaktır.

Felsefe Tarihindeki Kuram Biçimleri

Özcü Kuram

Özcü kuram bir şeyin ne olduğu konusuna odaklanır. Özcü felsefenin bakış açısıyla kuram, görünenin ayrıntılarına odaklanmaz. Görüneni birtakım ilkelerle bir araya getirmeye çalışır. Hakikati arar ve bunu gerçekleştirirken derinlemesine sualler yöneltir.

Empirist Kuram

Bir şeyin ne olduğu ile ilgilenmez onun ilgisi nasıl olduğu üzerinedir. Empirist kuram vasıtasıyla kuram ve pratik arasında oluşan ilişkiyi daha anlaşılabilir bir hale gelir. Empirist yaklaşımda kuramın amacı anlamanın da bir adım ötesine geçecek bundan sonra egemenlik ve gerçeği değiştirmeye yönelik bir yol izleyecektir.

İnsan Merkezci Kuram

İnsan merkezci yaklaşım tinsel evrene yöneliktir.

Kuram gerçekliğe karşı sorular üretir. Bu sorular bilgi nedir? Varlık nedir? Somut olmayan ve derinliği olan konulara yönelik sorulardan oluşturulur. Kuramın doğasında şu durum vardır: Genelleme yapar, soyut hale getirir, kavramsallaştırır.

Kuramın bizi ulaştırdığı nokta nesnelerin özünü anlamaktır. Kuram zihinsel bir etkinliktir ve insana has oldukça değerli bir yetenektir.

Kuram hangi yaklaşımla ele alınırsa alınsın temelde soyutlayıcı ve genelleştirici bir yapıya sahiptir. Varlık ve gerçeklik olgusunu dilin yardımıyla felsefi açıdan kurmaya çalışmak kuramın ana hedefidir. Bu işlemi gerçekleştiren kişi filozoftur ve filozof var olanla gerçekleştireceği ilişkisini dil aracılığı ile yapmaya çalışır.

Gerçekliğe sorular yönelten kuram konunun en temel noktalarını anlama amacı güder. Öze iner, soyutlayarak kavramsal hale getirir.

Felsefe ve Kuram

Felsefe tarihçileri, ortak görüşleri doğrultusunda felsefe tarihini kuramın tarihi olarak görürler. Kuram yoluyla elde edilen bilgi insanın en yüksek erdem noktasıdır. Kuram insana zihinsel etkinlik yapma fırsatı yaratır ve bu da kişinin yaşamında ulaşabileceği en yüksek noktayı belirler.

  • Felsefenin amacı sorular sorarak bu dünyaya ait cevapları bulmaktır. İnsanın dünyasını aydınlatmak ister felsefe.
  • Felsefenin ister doğrudan olsun ister dolaylı yoldan, yöneldiği şey insandır. İnsan hayatını anlatmaya ve aydınlatmaya çalışması onun bilgece olmasına olanak tanır.
  • Felsefe; insanın yaşarken yeniden bakmasını, görmesini sağlar ve onun hayatını nitelikli hale getirir. Amacı olgun insanı oluşturmak olan felsefe insan olgunlaştıkça kendisi için uygun olan ortamda yer bulur.
  • Felsefe çeşitli felsefi kuramlarla alt kollara ayrılır. Sanat felsefesi, eğitim felsefesi bunlardan yalnızca bir kaçıdır. Buradan hareketle de bilim kuramı, sanat kuramı gibi teoriler şekillenir.

Kuram bir konuyla ilgili olarak oluşturulur. Çeşitli kuramlar vardır. Bu kuramlar kapsadıkları konular çerçevesinde ele alınır. Bilim kuramı, eğitim kuramı, ahlak kuramı bu konuda verilebilecek örnekler arasında yer alır.

Felsefe soyut bir bilim olmasına rağmen ortaya çıktığı toplumları derinden etkileme gücüne sahiptir. Toplum yapılarını köklü olarak değiştirebilen bir yapısı vardır. Kuramlar felsefe ile doğrudan ilişkisi olan ve birbirini tamamlayan unsurlardır. Kuram ne demek? Sorusunu cevaplayabilmek, felsefenin ne olduğunu ve kuramla olan bağını nasıl oluşturduğunu anlamakla mümkün olacaktır. Bu yüzden kuramın ne olduğunun anlaşılabilmesi bu bilgilerin bir bütün olarak ele alınmasıyla mümkündür.