Kast sistemi nedir?

tarafından
104
Kast sistemi nedir?

Kast sistemi nedir? Sorusuna verilebilecek en net cevap; Irk ve din ayrımı sonucu oluşmuş Hindistan’da uygulanan bir toplumsal düzen olduğudur. Bu düzenin ne zaman ortaya çıktığı kesin olarak bilinmemektedir. Kapalı bir tabakalaşma örneği olarak kast sistemi Hint toplumu için önemli bir özelliktir. Günümüzde de varlığını sürdüren sistem eşitsizliğin de bir göstergesidir. Kast sistemi nedir? Kast sisteminin belirgin yapısı Hindistan toplumunda yaygın olarak görülür. Bu sistemde yer alan toplumsal gruplar sistemin kendine has kuralları içerisinde yaşarlar. Bu sınıfsal farklılaşmanın temelde dinsel ve ekonomik sebepler yüzünden olması kuvvetle muhtemel gözükmektedir. 

  • Bu sistem toplumda derin izler oluşturması açısından oldukça önemlidir. 

Hint Uygarlığı ve Kast Sisteminin Ortaya Çıkışı

Hindistan, Asya kıtasında yer alır. İndus nehri civarında ilk uygarlıklar oluşmuştur. Coğrafi yapısı gereği pek çok istilaya maruz kalmış olması bölgenin pek çok uygarlığa da ev sahipliği yapmasına yol açmıştır. İstilacı kavimler birçok kültürün de bölgede şekillenmesine vesile olmuştur. Bölgede binlerce yıldır farklı kültür ve inançlar beraber yaşamıştır. Bu bölgede en etkin kültürel güç ise Ariler olmuştur. Aryan kültürün tesiri o kadar kuvvetlidir ki Ortadoğu ve Avrupa’daki tüm dinlere ve inançlara etkileri olduğu bilinmektedir. Aryan kültürüne benzer bir yayılma hiçbir kültürde gözlemlenmez. Aryanlar ile Hint yerli kültürü bu karşılaşmalar neticesinde karşılıklı olarak bir etkileşim yaşamıştır. Hinduizm, Aryan kültürü ile yerli Dravidyen kültürünün adeta bir sentezidir. M.Ö 1500’lü yıllar Arilerin Hindistan’da görüldüğü dönemi ifade eder. Bu dönemde kıtada yaşayan koyu tenli halk ve Ariler arasında savaşlar yaşanır. Ari kavimleri beyaz tenli oluşlarıyla burada yaşayan koyu tenli kabilelerden ayrılmışlardır. Bölgeyi kontrollerine alan Ari kavimleri kast sisteminin de kurucuları olarak kabul edilir. 

  • Arilerin Veda olarak isimlendirilen dinsel inanışları Hinduizm içinde de yer bulmuştur. 

Kast sistemi, başlangıçta çok katı prensiplerle oluşmamasına rağmen zaman içerisinde Brahmanlarla birlikte katı yapısına kavuşmuştur. 

  • Brahmanlar halk üzerinde oldukça kuvvetli bir etki oluşturmuşlardır. Bunu sebebi de Tanrı’nın elçisi olduklarını iddia etmeleridir. Bu sayede halkı sömürmeleri de kolay olmuştur. 

Kast sistemini anlamak için Hint felsefesi hakkında bilgi edinmek gerekir. Bu felsefi inanış kişinin doğuştan bir kastın mensubu olduğunu söyler. Kişinin yaşamasındaki amaç iyi ve doğru işleri gerçekleştirmektir. Kast sisteminin en alt tabakasındaki insan bile iyi ve doğru işler yaptığında sonraki hayatında rahat bir yaşamı olacağına inanır. Kast bu ülke için doğduğunuzda katılmış bulunduğunuz bir tabakayı ifade eder. 

• Sistemin en üst tabakası Brahmanlar’a aittir.

• Tabakanın ikinci katmanı askerlerden oluşan Kshatriyalar’dır.

• Üçüncü katmanda bulunan Vaişyalar’dır.

• Dördüncü tabakada ise Şudralar yer alır .Şudralar işçileri temsil eder. Sisteme ait olmayanlara verilen isim de Paryalardır. Paryalar hiçbir hakka sahip olmayan grup olarak yer alır. 

Kast Sisteminin Özellikleri Nelerdir?

• Bu sistemde herkes içinde bulunduğu gruptan evlilik gerçekleştirebilir.

• Kişinin hangi mesleği yapması gerektiğini kast sistemi belirler.

• Bir kasttan başka bir kasta geçmek yasaktır.

• Beraber yemek yemek yasaktır.

Brahmanlar 

En yüksek konumda bulunan din görevlileri Brahman olarak adlandırılır. Sosyal düzeni olduğu kadar dinsel yapıyı da Brahmanların kontrol ettiği gözlemlenir. Brahmanlar oldukça uzun bir süre boyunca toplumu baskısı altında tutan bir sosyal sınıf olarak sistemde yer alır. Din adamları ve bilginler bu sınıfa mensuptur. 

Kshatriyalar 

Kshatriyalar toplumun düzenini korumakla görevli olan asker sınıfı olarak sistemin ikinci katmanında yerlerini alırlar. Öncelikli görevleri ülkenin savunması ile ilgilidir. Ayrıca sıkıntıda olanlara yardım etmekle de yükümlüdürler. Askerler bu grupta yer aldığı gibi soylular ve krallar da bu tabakanın mensubudur. 

Vaişyalar 

Vaişyalar tüccar sınıf olarak toplumsal katmanın üçüncü sırasında yer alırlar. Toprak sahibi ve çiftçiler de bu gruba dahildir. 

Şudralar

Şudralar ise işçilerden meydana gelen toplumsal bir katman olarak sistemde yerini alır.