İnsan, Hak ve Özgürlükleriyle Vardır

tarafından
68
İnsan, Hak ve Özgürlükleriyle Vardır

Mevzu Anlatımı – Mevzu Anlatımı ve toplumsal içerik platformu

PDF indir

İnsan hakları, insanların doğuştan getirdikleri, insan kişiliğinden ayrılmaz haklardır. Bu haklar evrenseldir ve varlığı herhangi bir kayda yada şarta bağlanamayacağı benzer biçimde devredilemez ve vazgeçilemez özelliktedir. Hiçbir insan dil, cinsiyet, etnik kimlik, dinsel inanç ayrımına doğal olarak tutulamaz. Doğuştan gelen bu haklar, evrensel niteliğe haizdir.

İnsanın en temel hakları başta yaşama hakkı olmak suretiyle sıhhat, eğitim, yasalar önünde eşitlik ve yurttaşlıktır. Bunlar, dünyanın her yerinde, her insan için temel haklardır. Bu haklarla beraber güvenlik, insani koşullarda emek harcama benzer biçimde haklar da temel hak ve özgürlükler arasındadır. Siyasal, ekonomik, toplumsal ve kültürel hakların iç içe geçmiş olmalarından dolayı hiçbir hak diğerinden ayrılamaz. Bireylerin yaşadıkları ülkelerde geçerli hukuk kurallarında bu haklardan bahsedilmemiş olması, bu hakların olmadığı yada kullanılamayacağı anlamına gelmez.

İnsan hakları, insanoğlunun kıymetini ve onurunu korumayı amaçlar. İnsanın tutum ve davranışlarını, kendi iradesi ile belirleme süreçlerinin tamamına özgürlük denir. Hakkaniyet, eşitlik ve özgürlük kavramları insan haklarının temel unsurlarıdır. Fakat insanoğlu, haklarını kullanırken bazı durumlarda sınırlamalarla ya da olanaksızlıklarla karşılaşabilmektedir. Milletlerarası hukuka aykırı olmamak suretiyle harp, muhteşem haller benzer biçimde durumlar bu tür sınırlamalardandır. İnsan hak ve özgürlüklerinin yasalarla korunduğu ülkelerde insanoğlu bu haklarını, hukuk kuralları çerçevesinde kullanırlar.

İnsan, doğumundan ölümüne kadarki süreçte haklarının kullanımı ve önündeki engellerin kaldırılması, bunların güvenceye alınması için yoğun mücadeleler vermiştir. Haksızlıkların, eşitsizliklerin ve insan onuruna yakışmayan uygulamaların ortadan kaldırılması için verilen mücadeleler, insanlık tarihinin mühim vakalarını oluşturmaktadır. Bilhassa tarihin bazı dönemlerinde kölelik ve monarşi düzenine karşı verilen savaşım bu açıdan son aşama önemlidir.

Günümüzde insan hakları terimi oldukça genişletilmiştir. Geçmişten bugüne insanoğlu doğuştan haiz oldukları; emek harcama, eğitim, sıhhat, ifade özgürlüğü benzer biçimde hakları tam olarak kullanamamışlardır. Bu hakların kullanımının engellenmesi, kısıtlanması, yok sayılması insan hakları ihlali terimini ortaya çıkarmaktadır. O şekilde ki son tanrısal din İslam’ın da insanlığa buyrukları bu yöndedir. Kız evlatlarının diri diri toprağa gömüldüğü, hanımefendiler ile kölelerin insan sayılmadığı ve pazarda mal benzer biçimde alınıp satılmış olduğu, zenginlerle fakirlerin eşit görülmediği bir topluma İslam dini eşitlik, özgürlük, hakkaniyet ve kardeşlik benzer biçimde kavramları getirmiştir.

İnsan haklarının korunması, toplumsal ve ekonomik hakların kullanımının sağlanması, düzenlenmesi devlet tarafınca yapılmak zorundadır. Toplumsal güvenlik hakkı, emek harcama hakkı, ücretli dinlence, emek harcama saatlerinin belirlenmesi benzer biçimde haklar bu kapsamda değerlendirilmektedir.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin Birleşmiş Milletler tarafınca kabul edilmiş olduğu 10 Aralık 1948 tarihinden günümüze kadar, internasyonal boyutta insan haklarının korunması hususunda birçok gelişme yaşanmıştır. İnsan haklarının geliştirilmesi ve korunması mevzusunda bu bildiri, temel belge olma özelliği gösterir. Ulusal ve internasyonal düzeyde insan haklarını seyretme, yargılama ve ihlaller karşısında müdahale etme, Birleşmiş Milletlerin görevleri arasındadır.

Devletimizde insan haklarının geliştirilmesi ve korunması amacıyla etkinlik gösteren resmî kurum ve kuruluşlar bulunmaktadır. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Internasyonal Af Örgütü Türkiye Şubesi bu alanda önde gelen kurum ve kuruluşlar içinde yer verilmiştir.

İnsan, Hak ve Özgürlükleriyle Vardır içinde ne olduğu Mevzu Anlatımı sitesinden alıntıdır.