Feminist ne demek?

tarafından
200
Feminist ne demek?

Aydınlanma Dönemi insanların düşünme biçimlerinde de köklü değişikliklere yol açması açısından önemlidir. 18.yüzyıldan sonraki düşünsel gelişmeler ve değişimler toplumsal, siyasi ve hukuki alanlar başta olmak üzere birçok alanda etki göstermiştir. Feminist ne demek? Feminizm nedir? Sorularına verilecek cevaplar da 18. Yüzyılda şekillenmeye başlayan bu yeni görüş ve düşüncelerin kapsamında açıklanabilir. 

Kadınların toplumsal yaşam alanlarında erkek bireylerle eşit haklara sahip olabilmek için verdikleri mücadeleler feminizm kavramının oluşma sürecini hazırlar. Cinsiyet ayrımcılığı feminist yaklaşımda kabul görmeyen bir tutum olarak ele alınır. 

Ataerkil toplum yapıları feministler açısından önüne geçilmesi gereken oluşumlardır. Feminizm kadınların daha eşit bir yaşam arayışının da sonucunda oluşmuştur. Kadınlar feminist bakış açısının oluşması ve yerleşmesi yönünde 19.yüzyıldan itibaren yoğun bir çaba harcamışlar meşru haklarını elde edebilmek için mücadeleci bir tavır sergilemişlerdir. 

Kadın, toplum içinde var olan statüsü ve rolleri gereği birçok toplumda erkek bireylerle eşit olmayan haklara sahipti. Ataerkil toplum yapıları, kadına karşı oluşturulan cinsiyet ayrımcı yaklaşımlar, toplumsal baskılar gibi birçok nedenle kadınlar çeşitli baskılara maruz kalabilmekteydi.  

Erkek egemen toplum yapıları kadının tarihsel süreçlerde eşitlik dışı bir yaşam sürmesinin nedenlerinden biri olarak sorunun kaynağında yerini almaktaydı. Toplumlar sürekli gelişim gösteren yapılarıyla ileriye doğru devamlı bir dönüşüm içinde bulunurlar. İnsan sorgulayan ve düşünen bir canlıdır. Yüzyıllar boyu süren düşünsel eylemleri onun sürekli bir gelişim eğiliminde olduğunun da kanıtıdır. 

Düşünme becerisi insanı var olduğu günden bu yana ileri taşımıştır. Aydınlanma Çağı ise kadınlar açısından da düşünsel eylemlere yeni bir boyut kazandırmıştır. Kadınların toplum içindeki mücadele ve hak arayışlarının başlangıç noktası bu dönemin getirdiği düşünsel yeniliklerin de bir sonucu olarak değerlendirilebilir. 

Feminizm Kavramı Nedir? 

Feminizm kelimesi “Latince” kökenlidir ve kadın anlamındaki ”femine” kelimesi türediği sözcüktür. Feminizm günümüzde bir bilim alanı olarak ele alınır. Kavramın ortaya çıkışı ise 18.yüzyıla tarihlenmektedir. 

Feminizm temelde kadın haklarına yönelik bir yaklaşımdır. Kadın ve erkek arasında var olan ayrımcılığa son vermek amacını güder. Toplumun her alanında bireylerin eşit olarak var olması gerekliliği üzerinde duran yaklaşım kadın özgürlüğünü esas alır. 

Feminizmin nihai hedefi toplumun yaratmış olduğu düzeni değiştirmek ve bu düzen içinde kendisine daha eşit ve daha adil bir yer edinmektir. Kadın haklarını savunurken onların karşılaştıkları çeşitli sorunlara karşı da çözüm üretme amacı güder. 

Feminizm Evreleri Nelerdir? 

Feminizm tarihsel süreç açısından incelendiğinde üç feminizm dalgası şeklinde ele alınır. 19.yüzyıl ve 21.yüzyıl zaman aralığında feminizm akımı üç dalga hareketi yaşamıştır. Bu sürecin sebepleri arasında da yaşanan düşünce hareketlerinin kadınların geliştirdiği bu akıma olan etkisidir. Bu süreçlerde kadınlar farklı istek ve beklentilerinin dönemsel şartlarla belirlenmesi de üç farklı dalganın oluşmasında etkilidir. 

  • Birinci dalga; Birinci dalganın oluşum süreci 19.yüzyılın bitip 20.yüzyılın başladığı dönemi kapsar. Kadınların temel haklarına yönelik hareketleri içerir. Oy kullanma eğitim hakları gibi konular bu dönemde söz konusu olmuştur. 
  • İkici dalga; 1960’lar kadınların kendi bedenleri üzerinde söz sahibi olmak istedikleri dönemi içerir. Bedenlerinin erkek kontrolünden çıkmasını istedikleri bir dönemdir. 
  • Üçüncü dalga, 1990’ların başında oluşmuştur. Ana konuları kadına yönelik şiddet, cinsellik gibi noktalar olmuştur. Kadına yönelik baskıcı unsurlar üzerinde durmuşlardır. 

Feminizm yaklaşımını oluşturan sebepler kadınların toplumsal alanda yaşadıkları eşit olmayan yaklaşımların sonucudur. Feminist ne demek? Feminizm nedir? Diye sorduğumuzda ortaya çıkan tablo bize kadınların haklarını elde edebilme mücadelesinde oluşturdukları yaklaşımı tanımlamaktadır. Toplumların yaşadığı gelişimler, modernleşme ve sanayi toplumu olma yönündeki değişimler yeni yaşam biçimlerini ortaya çıkarmıştır. Feminist bilincin gelişmesi de bu zeminde şekillenmiş ve ortaya çıkmıştır. Bu bilinçle hareket eden kadın bireyler de verdikleri mücadelede feminist olarak adlandırılmışlardır.