Felsefi Düşüncenin Özellikleri Nelerdir?

tarafından
135
Felsefi Düşüncenin Özellikleri Nelerdir?

Antik dönemden günümüze kadar ulaşmış olan felsefe, hem de birçok kitap bırakmıştır. Üstelik şimdiye dek birçok mühim düşünür de değişik görüşler üstünden eserlerini sunmuştur. Felsefi düşüncenin nitelikleri ve özellikleri nedir? İşte bu mevzu üstüne dört gözle beklenen bilgiler.


Felsefenin gelişimi daha oldukca zihniyetin kalite ve özelliklerine nazaran şekillenir. Bununla birlikte birçok düşünür bu kalite ve özelliklerle bir kavşak yaşamıştır.

Felsefi Düşüncenin Özellikleri?

Felsefi düşüncenin yapısını idrak etmek için ilk olarak niteliklerini iyi bilmek gerekir. Böylece felsefenin temeli daha iyi anlaşılırken hem de mantığı da daha kuvvetli kavranabilir. Öte taraftan genel olarak felsefe yapabilmek için niteliklerin ön plana çıkarılması gerekir.

 • Merak etmek
 • Şüpheci olmak
 • Eleştirmeyi becerebilmek ( Dogmatik olmamak )
 • Tutarlı olmak
 • Nesnel ( Evrensel ) olmak
 • Refleksif olmak
 • Kümülatif ilerleme

Genel olarak, yukarıdaki unsurlar göz önünde bulundurularak, bu mühim niteliklerin eşliğinde felsefe yapılır. Normal olarak felsefenin özelliklerini, yapısına ve temel anlamına uygun olarak idrak etmek da önemlidir.

Felsefi Düşüncenin Nitelikleri Nedir?

Felsefi düşüncenin özellikleri ile beraber nitelikleri de belli bir çatı altında ortaklaşa şekillenir. Bilhassa şüpheci ve tutarlı olmak, vakalara evrensel olarak bakmak en mühim mevzular arasındadır. Bu bağlamda açık fikirli olma, felsefenin amacını ve temelini etkili bir halde anlama özelliklerine haizdir.

Felsefeye birçok değişik bakış açısıyla yaklaşmak da mühim bir yer tutmaktadır. Böylece felsefenin duası ışığında birçok olayın daha derinine inme şansı elde etmek mümkündür. Bu sebeple birçok felsefi düşünüre nazaran yaşamın anlamını gösterebilen mühim unsur felsefedir. Bundan dolayı felsefe yapabilmek için felsefenin özellikleri ve nitelikleri büyük ehemmiyet taşımaktadır.

Açıklamalı Olarak Felsefi Düşüncenin Özellikleri

 • Merak Etmek: Şüpheci insan devamlı sorgular ve gerçeğe ulaşmaya çalışır. Aslen bu bir fikir stratejisidir. Gerçeğe ulaşmak için şüpheci olmak gerekir. Aksi halde devamlı hareketsiz duran bir insanla karşılaşırız.
 • Eleştirmeyi Becerebilmek: Felsefi düşüncenin özellikleri içinde kim bilir en oldukca dikkatsizlik edilen fikir bu olabilir. Bu sebeple dogmatik olarak büyüyen bireylerin eleştiriye karşı irade zayıflıkları vardır. Bundan dolayı, felsefe yapmada problemler vardır. Çeşitli tutarsızlıklar sizi rahatsız edebilir. Bu aşamada dogmatikleri bir kenara bırakmak gerekiyor.
 • Tutarlı Olmak: Felsefi düşüncenin özellikleri ve nitelikleri mantığa dayanır. Bu yüzden asla mantığa aykırı bir halde hareket etmemelisiniz. Bir düşünce kendi içinde tutarsız olmamalıdır. Belli mantık ilkeleri çerçevesinde tutarlı olması gerekir.
 • Nesnel Olmak: Felsefi fikir nerede ortaya çıkarsa çıksın, ilkin öznel bir yapıyla ortaya çıkabilir. Bunda bir sorun yok fakat genel amaç için objektif olmak gerekiyor. Doğrusu sübjektif yolda tüm insanlığı kapsayacak bir düşüncenin peşinden gidilmelidir. Felsefe evrensel bir arayıştır.
 • Rekleksif Olmak: Başka bir deyişle, tekrardan düşünme hareketi felsefi düşüncenin olmazsa olmaz özelliklerinden biridir. İşte bir fikir tekrardan düşünme etkinliği. Doğrusu mevcud düşünceler yeni düşüncelerle geliştirilir.
 • Kümülatif İlerleme: Bir başka deyişle birikimli ilerleme, kendinden ilkin düşünen insanların düşüncelerinden yararlanma yada onları eleştirme işidir. Burada filozofların düşüncelerini önünüzde tartmalısınız.

Felsefi Düşüncenin Özellikleri en genel anlamı içinde, felsefi düşüncenin özellikleri sual sormanın sonucu olan ve insanla, insan yaşamıyla ilgili problemlere karşı ilginin gelişmesiyle süregelen fikir türü.

Buna nazaran, felsefe zor ve çözülemeyen yaşam problemleriyle karşılaşmaktan, bu problemlerle uğraşmaktan korkmayan bir yaklaşım, düşünsel bir tavır olmak durumundadır. Felsefe insan yaşamının anlamıyla, varlık, data ve değerle ilgili sorulara bir cevap getirmeye, bu mevzularda ortaya çıkan problemleri çözümlemeye çalışırken, işe sıfırdan başlamayıp, belli bir data birikimine haiz olunduğunu varsayarak çözüm getirmeye çalışır. Bu sebeple insanların yaşamlarında neyin mühim bulunduğunu değerlendirebilmeleri için, hayatla ilgili bazı deneyimlere haiz olmaları gerekir. Demek ki, felsefe insan yaşamının anlamıyla ilgili sorulara cevap verirken, başka data türleri tarafınca sağlanan bilgilerden yararlanarak, genel, bütüncül ve kuşatıcı yanıtlar getirmeye çalışır ve bunun sonucunda felsefi düşüncenin özellikleri olarak anlatılan prensipler ortaya çıkar.

Bununla beraber, felsefeyi felsefe meydana getiren şey, felsefi düşüncenin özellikleri dediğimiz; insan yaşamının anlamıyla ilgili sorulara cevap vermekten oldukca, sorular sormak, sorun görebilmektir. Zira, insan için mühim olan, yalnızca felsefe okumak ve felsefeyi bilmek değildir, felsefe yapmaktır, felsefi davranabilmektir. Felsefe yapmak ise, felsefi hissetmeyi ve felsefi düşünmeyi gerektirir. Felsefe yapmak varlığı ve bilgiyi bir tüm, insan yaşamıyla ilgili vaka ve problemleri oldukca boyutlu olarak görmek ve her yönüyle kavramaya çalışmak anlamına gelir.

Felsefi Düşüncenin Özellikleri

Felsefi fikir, araştırmaya ve eleştirel bir tavra dayanan bir düşüncedir. Doğrusu, felsefi fikir, kendisine veri olarak almış olduğu her tür malzemeyi aklın eleştirici süzgecinden geçirir. Her şeyi olduğu şeklinde kabul eden, merak etmeyen ve kendisine sunulanla yetinen bir insan için felsefe söz mevzusu olması imkansız. Felsefi fikir, şeylerin niçin oldukları şeklinde olduklarını merak eden, yaşamı tüm boyutlarıyla görmeyi, yaşamın tüm boyutlarını göz önünde bulundurmayı bilen, açık ve sorgulayan bir zihnin ürünüdür.

Felsefi Fikir Nedir?

Felsefi fikir, akıl temelli soruşturma ve refleksif bir düşünme yönteminin sonucu olan bir düşüncedir. Felsefede söz mevzusu olan fikir, kendi üstüne dönmüş olan ve kendisini mevzu alan bir düşüncedir. Buna nazaran, felsefeci, direkt doğruya tabiat, tarih, cemiyet üstünde eleştirici bir bakış açısıyla düşünebileceği şeklinde, çeşitli bilimler tarafınca sağlanan araç-gereç üstüne de düşünebilir. Gene, o bir problemi yalnızca bir bakış açısından, bir bakımdan ele alan öteki disiplinlerin, data türlerinin tersine, bir problemi tüm yönleriyle ele almayı ihtiva eder.

Felsefi fikir, ek olarak çözümleyici ve kurucu bir düşüncedir. Doğrusu, felsefi düşüncenin çözümleme ve bireşim şeklinde işlevleri söz mevzusudur. Çözümleme söz mevzusu olduğunda, felsefeci, kendisinin de içinde bulunmuş olduğu ve bir parçasını teşkil eniği dünyayı idrak etmek ve kavramak için kendisine sunulan her türlü data, gözlem, idrak ve sezgi neticelerinden oluşan düşünceyi çözümleme eder, açıklığa kavuşturur. Fakat felsefeci, bununla yetinmez, doğrusu dünyayı parçalanmış bir halde bırakmaz; analize koşut olan başka bir düşünme seçimi ile, üstünde düşünülmüş, çözümlenmiş, aydınlığa kavuşturulmuş malzemeden hareketle dünyayı tekrardan inşa eder, bir birlik ve bütünlüğe kavuşturur.

Nihayet, felsefi fikir evrenseldir, şundan dolayı insan yaşantısına giren her şey felsefeye mevzu oluşturabilir. En rahat bir idrak öğesinden (mesela, dokunduğum masanın sertliği) en karmaşık bir düşünme sistemine (mesela, Einstein’ın genel rölativite teorisi) kadar her şey felsefeye araştırma mevzusu olabilir. Öte taraftan, felsefede söz mevzusu olan insan yaşantısı, şu ya da bu insanoğlunun değil, genel olarak insanoğlunun yaşantısıdır.


Bir sonrasında ki içerik: Whatsapp Grup adları